Kabinetsreactie: Weten en wegen

Het kabinet is de ACVZ erkentelijk voor het advies 'Weten en wegen' en de daarin neergelegde aanbevelingen. Het kabinet verwacht dat het advies kan bijdragen aan een beter en transparanter gebruik van landeninformatie in de asielpraktijk.

Doorwerking van aanbevelingen

Transparantie landeninformatie

Het kabinet volgt de aanbeveling van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) op om de landeninformatie die het Team Expertise Land en Taal (TOELT) van de IND verzamelt (op enkele uitzonderingen na) openbaar te maken. Dit draagt bij aan de transparantie van het proces en zal de gehanteerde methodiek inzichtelijk maken. De IND gaat verder onderzoeken hoe dit vorm moet krijgen, aldus het kabinet. Bij dat onderzoek betrekt de IND ook de suggesties van de ACVZ om de documentatie in een openbaar content management systeem (CMS) bij te gaan houden, en om dit CMS in gezamenlijk beheer te geven aan de IND en een NGO of academische partner. Het kabinet ziet geen mogelijkheid om voor alle landen van herkomst van asielzoekers waarvoor geen actueel ambtsbericht beschikbaar is, (in 2018 meer dan 70 landen) proactief informatie te verzamelen en te publiceren.

Externe kwaliteitstoets niet noodzakelijk

Het kabinet volgt de aanbeveling om voor de landeninformatieberichten van TOELT een externe kwaliteitstoets in te bouwen, niet op. Het kabinet is van mening dat deze toets al plaatsvindt in de beroepsprocedure. Bovendien wordt met de toezegging van het kabinet om de verzamelde informatie van TOELT openbaar te maken, de transparantie en de controle op de kwaliteit van de gebruikte informatie al vergroot. Wel wil TOELT terugkerende bijeenkomsten met externe partijen zoals UNHCR, VWN en academische partners gaan organiseren om feedback op landenberichten te ontvangen en daarover in gesprek te gaan, aldus het kabinet.

Herleidbare vermelding van landeninformatie in besluitvorming

De aanbeveling om gebruikte landeninformatie nauwkeurig, transparant en herleidbaar in besluitvorming te vermelden is door het kabinet overgenomen. De IND zal dit opnemen in het opleidingsprogramma. Daarnaast geeft het kabinet aan dat het ongewenst is als er bij de IND interne beleidsinstructies circuleren. Als landeninformatie en het aantal asielverzoeken daartoe aanleiding geeft, kan ook bij het ontbreken van een ambtsbericht landgebonden asielbeleid worden opgenomen in de Vreemdelingencirculaire.

Verdere investering in EU-samenwerkingsverband

Tot slot ziet het kabinet in de aanbeveling om verder te investeren in een EU-samenwerkingsverband voor het verzamelen en inzichtelijk maken van landeninformatie, een bevestiging van de reeds ingeslagen weg. De IND zal in internationale (EASO-) bijeenkomsten nog intensiever dan nu andere lidstaten verzoeken om landeninformatie (bij voorkeur in het Engels) uit te wisselen. Deze informatie zou opgenomen kunnen worden in het hier eerder genoemde te ontwikkelen CMS.

Motie Tweede Kamer

Op 13 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen naar aanleiding van het advies. De motie ziet op het laten uitvoeren van een peer review door EASO en landeninformatieonderzoekers van immigratiediensten uit andere EU lidstaten, van de landeninformatie die wordt gebruikt bij de beoordeling van asielverzoeken.

Vragen?

Heeft u een vraag over dit rapport? Neem dan contact op met Sonja Avontuur.