Advies: Wetsvoorstel tot wijziging Participatiewet

Sinds 11 december 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet voorgelegd in een internetconsultatie. Dit in verband met het verbeteren van de ondersteuning van mensen in de bijstand en aanpassing van de uitvoering van de taaleis. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) brengt hier advies over uit aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aanbevelingen

De ACVZ adviseert als volgt:

  • Maak kenbaar wie binnen de doelgroep valt
    Neem in de memorie van toelichting op wie binnen de doelgroep valt waarop het wetsvoorstel van toepassing is. De doelgroep bestaat voor een belangrijk deel uit inburgeringsplichtigen, die in het kader van hun inburgeringstraject moeten voldoen aan de eisen die de Wet inburgering stelt.

  • Ga nader in op vereiste taalniveau
    De ACVZ beveelt aan in de memorie van toelichting bij wijziging van de Participatiewet nader in te gaan op het vereiste taalniveau in relatie tot de ambities die de minister van SZW heeft met de Wet inburgering 20...

  • Ga in op verhouding afspraken Participatiewet en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie
    De ACVZ beveelt aan om in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel in te gaan op de verhouding tussen de afspraken die worden gemaakt in het kader van de Participatiewet en het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) met betrekking tot de Wet inburgering 20…