Wetsadvies: Wetsvoorstel tot verlenging Wet biometrie vreemdelingenketen

Op 16 januari 2019 is het wetsvoorstel tot verlenging van de Wet biometrie vreemdelingenketen (Wet biometrie) voor advisering aan de adviescommissie voorgelegd. Dit wetsvoorstel houdt in dat de bepaling in de Vreemdelingenwet 2000 waarin staat dat de Wet biometrie in 2021 komt te vervallen wordt geschrapt. Het advies is gericht aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Aanbevelingen

De ACVZ geeft het volgende advies:

  • Verleng de werking van de Wet biometrie
    Volgens de uitvoeringsorganisaties is het kunnen afnemen, verwerken en bewaren van biometrische gegevens van vreemdelingen belangrijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Het laten vervallen van de nationale wettelijke basis hiervoor, leidt tot problemen in de praktijk.
  • Creëer een nieuw evaluatiemoment over vijf jaar
    Uit de evaluatie onderzoeken die zijn gedaan naar de werking van de Wet biometrie blijkt wel dat er nog onvoldoende cijfers en andere gegevens zijn om het effect van de wet te meten: worden de doelstellingen wel bereikt? Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen van de ontwikkeling van Europese regelgeving over biometrie zullen zijn voor nut en noodzaak van deze nationale wet.
  • Zorg dat de bewaarde biometrische gegevens op tijd worden vernietigd
    In verband met de privacy bestaan er wettelijke bewaartermijnen voor biometrische gegevens. Als de werking van de Wet biometrie nu verlengd wordt, moet wel goed in de gaten worden gehouden dat verzamelde gegevens wel tijdig worden vernietigd.