Wetsadvies Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Innovatieve jonge bedrijven (startups) moeten tijdelijk een lager salariscriterium kunnen hanteren om zo essentieel personeel uit het buitenland te kunnen aantrekken. Dat stelt het kabinet voor in een nieuw voorstel om het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen aan te passen. De adviescommissie heeft begrip voor het beoogde doel van deze pilot, maar stelt tegelijkertijd wel vragen bij de juridische onderbouwing van het voorstel en adviseert enkele aanpassingen te doen aan het ontwerpbesluit. Het wetsadvies is gericht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Advies

In het advies komen ondere andere de volgende punten naar voren:

- De adviescommissie vraagt zich af of door een wijziging van de Wet arbeid vreemdeling (Wav) en een herziening van het BuWav aan het specifieke probleem van een zware arbeidsmarkttoets voor essentiële personeelsleden van startups tegemoet kan worden gekomen. Zo nodig zou gemotiveerd moeten worden waarom die oplossing niet voldoet.

- De ACVZ is van oordeel dat het, gelet op de rechtszekerheid, aanbeveling verdient om de begrippen ‘innovatief vermogen’ en ‘schaalbaarheid’ te definiëren in het BuWav, dan wel deze zo eenduidig mogelijk te beschrijven in de algemene toelichting op het ontwerpbesluit.

Vragen?

Heeft u een vraag over dit wetsadvies? Neem dan contact op met David de Jong of Huub Verbaten