Wetsadvies over ontwerpbesluit en -regeling inburgering

Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling geven uitvoering aan het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering. De ACVZ beveelt o.a. aan om de vrijwillige inburgering van EU-burgers en andere nieuwkomers te stimuleren en ruimere mogelijkheden voor ontheffing van de inburgeringsplicht te bieden.

Herziening Inburgeringsstelsel

Het inburgeringsstelsel wordt herzien. Op 1 juli 2021 moet de nieuwe inburgeringswet in werking treden. Met het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling inburgering wordt uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering. Over de nieuwe Wet inburgering heeft de ACVZ al in 2019 geadviseerd.

Aanbevelingen

- In dit wetsadvies over het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling wordt onder meer geadviseerd om de vrijwillige inburgering van EU-burgers en andere nieuwkomers te stimuleren. Omdat registratie van vrijwillige inburgeringstrajecten momenteel ontbreekt roept de ACVZ de regering op dit vanaf nu te registreren en regelmatig te evalueren.

- Verder adviseert de adviescommissie om ruimere mogelijkheden te bieden voor ontheffing, met name vanwege de leeftijd, het leervermogen en de financiële draagkracht van de inburgeraar. Dit om te voldoen aan Europese verplichtingen.

- Ook vraagt de ACVZ de regering toe te lichten hoe de procedure tot verlening van het keurmerk werkt en de wijze waarop rechtsbescherming is geregeld indien een verzoek tot verlening van een keurmerk wordt geweigerd.

Vragen?

Vragen over dit wetsadvies? Neem contact op met Huub Verbaten of David de Jong.