Advies over ontwerpbesluit Naturalisatietoets 2021

De ACVZ uit haar zorg over de consequenties van het ontwerpbesluit voor het sluitstuk van het integratieproces, de naturalisatie tot Nederlander, en doet enkele aanbevelingen.

Strekking van het ontwerpbesluit

In dit ontwerpbesluit wordt voor de naturalisatie het B1-taalniveau als uitgangpunt genomen. Het kabinet zoekt daarmee aansluiting bij het nieuwe inburgeringsstelsel onder de Wet inburgering 2021.

Punt van zorg en aanbevelingen

De voorgestelde verhoging van het vereiste taalniveau voor naturalisatie van A2- naar B1-niveau is volgens de ACVZ zorgelijk te noemen. Hierdoor bestaat namelijk het risico dat vreemdelingen permanent in Nederland verblijven zonder dat ze de laatste stap in het integratieproces - het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit - kunnen zetten. Dat kan ingrijpende consequenties hebben voor deze personen.

De ACVZ beveelt aan, om - indien de verhoging van het taalniveau voor naturalisatie gelijktijdig ingaat met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 - een overgangstermijn van drie jaar te hanteren, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021.

Ook wordt aanbevolen om de inburgeringsplichtige migranten en migranten die aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, ruimschoots vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit naturalisatietoets, actief en gericht te infomeren over de verhoging van de vereisten voor naturalisatie.

Eerdere advisering

In het advies over de Wet inburgering 2021 dat de ACVZ in 2019 uitgebracht, wordt een achterliggende argumentatie gegeven over de mogelijke consequenties die strengere criteria voor inburgering met zich mee kunnen brengen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit advies? Neem dan contact op met David de Jong.