Signalering: Amv-beleid is (nog steeds) in strijd met EU-Terugkeerrichtlijn

Ondanks wijzigingen in het beleid, stelt de adviesraad dat het amv-beleid nog steeds niet voldoet aan de vereisten van de EU-Terugkeerrichtlijn.

Voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) is terugkeer alleen mogelijk als er adequate opvang is in het land van herkomst. Op basis van het geldend beleid wordt de asielaanvraag van de amv afgewezen en er wordt een terugkeerbesluit genomen ondanks dat het onderzoek naar adequate opvang nog niet is afgerond.

Onzekerheid

14 januari 2021 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het Nederlandse amv-beleid niet voldoet aan de vereisten die de EU-Terugkeerrichtlijn stelt. Door een terugkeerbesluit te nemen maar niet over te gaan tot verwijdering blijft de amv in grote onzekerheid over zijn wettelijke status en zijn toekomst.

Hoewel de staatssecretaris het beleid heeft gewijzigd, zet de adviesraad in deze signalering uiteen waarom het beleid nog steeds niet voldoet aan de vereisten van de EU-Terugkeerrichtlijn.

Aanbevelingen

De adviesraad doet op basis deze signalering de volgende aanbevelingen:

1. Implementeer artikel 10, tweede lid, EU-Terugkeerrichtlijn in een algemeen verbindend voorschrift, bijvoorbeeld in het Vreemdelingenbesluit. De huidige verwijzing naar het bijzonder buitenschuldbeleid is niet de meest aangewezen plaats voor de beoordeling van de beschikbaarheid van adequate opvang in het land van terugkeer.

2. Maak de voorwaarden die worden gesteld voor de toepassing van het buitenschuldbeleid verenigbaar met artikel 10, tweede lid, EU-Terugkeerrichtlijn. De voorwaarden voor het buitenschuldbeleid zijn erg streng waardoor dit beleid nauwelijks wordt toegepast. Het is daarom van belang dat niet zonder een individuele beoordeling van de omstandigheden en belangen van de minderjarige, wordt aangenomen dat er sprake is van adequate opvang.

3. Veranker het belang van het kind in de Vreemdelingenwet om recht te doen aan internationale verplichtingen uit het EU-Recht en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze signalering? Neem dan contact op met David de Jong