Advies: Herhaalde asielaanvragen

Op 14 november 2018 is de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) door staatssecretaris Harbers om advies gevraagd over de wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met de aanpassing van de procedure bij de behandeling van herhaalde asielaanvragen.

Conclusie

De adviescommissie concludeert in haar advies dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijziging van het Vreemdelingenbesluit i.v.m. de behandeling van herhaalde asielaanvragen onvoldoende is onderbouwd.

Aanbevelingen

Aanbevelingen van de ACVZ:

  • Laat in de toelichting op het besluit tot uitdrukking komen dat bij nieuwe elementen en bevindingen die relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag, zoals nu uitgewerkt in artikel 30a, eerste lid, onder d Vreemdelingenwet, de betrokkene altijd wordt gehoord.
  • Neem op in de toelichting op het besluit dat alleen gebruik gemaakt wordt van het afzien van horen in opvolgende asielprocedures. Dit indien duidelijk is dat er geen nieuwe relevante elementen en bevindingen zijn aangevoerd of aan de orde gekomen.

Hiermee wordt voorkomen dat in kostbare beroepsprocedures de bestuursrechter het beroep gegrond verklaart omdat de rechter – in tegenstelling tot de staatssecretaris – van oordeel is dat er wel relevante nieuwe elementen en bevindingen zijn die bij het horen van de vreemdeling aan het licht hadden kunnen komen.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze adviseur: David de Jong