Werkprogramma - Programmalijnen

Programmalijnen: nieuwe manier van werken

Met de introductie van programmalijnen start de adviesraad een nieuwe vorm van werkprogrammering. Een aantal overkoepelende onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken wordt binnen een aantal programmalijnen bij elkaar gezet. Dit zijn nieuwe onderwerpen maar ook thema's die we uit eerdere publieke consultaties en gesprekken hebben opgehaald.

De programmalijnen en de diverse deelprojecten leveren uiteindelijk kennis- en adviesproducten op. Daarmee  hopen we inzicht te kunnen geven in de diverse knelpunten en vraagstukken op het terrein van migratie. We zullen ook steeds mogelijke oplossingsrichtingen proberen te geven.

De kennis over de verschillende deelgebieden van migratie wordt op deze manier bij elkaar gebracht en kan in samenhang worden bezien. Zo kan het maatschappelijk debat over migratie beter worden gevoed.

Migratie en arbeidsmarkt

Migratie en lokaal bestuur

Effectieve rechtsbescherming

Overige onderwerpen

Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

Het kabinet heeft op 4 november 2021 de adviesraad migratie gevraagd advies uit te brengen over de vraag  ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige richtgetallen bijdragen aan sturing van asiel- en reguliere migratie naar Nederland?’

Zie de adviesvraag en nadere informatie over het onderzoek.