Advies: Aanscherping openbare orde beleid

Met ingang van 1 februari 2016 is het beleid inzake het weigeren en intrekken van een asielvergunning na het plegen van een (bijzonder) ernstig misdrijf aangescherpt (WBV 2016/1 van 22 januari 2016). De ACVZ heeft in haar brief van 10 maart jl. op deze aanscherping gereageerd.

In de brief oordeelt de adviescommissie dat het onduidelijk is of het Nederlandse beleid door de recente beleidswijziging niet onder het beschermingsniveau van de Definitierichtlijn duikt. Het Unierecht staat naar het oordeel van de ACVZ de automatische toepassing van de glijdende schaal niet toe. In elk individueel geval dient aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval te worden vastgesteld of de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde.

In deze brief kondigt de adviescommissie ook aan dat in de loop van 2016 een beleidsadvies zal verschijnen waarin zal worden ingegaan op het openbare orde beleid in brede zin en de glijdende schaal.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met adviseur David de Jong.