Wetsadvies over voorstel aanscherping openbare-ordebeleid

De ACVZ concludeert dat de noodzaak van deze wetswijziging niet is onderbouwd. Het betreft  een disproportionele maatregel. De voorgenomen wetswijziging vergroot de verschillen tussen eigen burgers en vreemdelingen die al lang in Nederland wonen.

Inhoud wetsvoorstel

In het conceptwetsvoorstel wordt de bepaling geschrapt waarin staat dat een migrant die in Nederland is geboren (of hier vanaf vóór zijn vierde verbleef) enkel een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geweigerd kan worden, als deze is veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar voor drugshandel.

Strekking van het advies

De ACVZ concludeert dat de noodzaak van de wetswijziging niet is onderbouwd. Volgens de adivescommissie dient een dergelijke onderbouwing te gebeuren aan de hand van cijfers. Verder lijkt de wetswijziging een disproportionele maatregel en ontbreekt een motivering waarom de effecten voor de getroffen vreemdelingen proportioneel worden geacht.

Aanbevelingen

De ACVZ komt tot de volgende aanbevelingen:

  • Motiveer in de memorie van toelichting waarom het belang van in Nederland (geboren en) opgegroeide personen thans minder zwaar weegt dan bij invoering van de Vw 2000, waardoor de bijzondere rechtsbescherming kan worden herroepen.
  • Verduidelijk in de memorie van toelichting wat wordt bedoeld met ‘de aanpak van zeer zware criminelen’ en licht toe in hoeverre de aanpak van hen, ook met behulp van het strafrecht, tekortschiet.
  • Motiveer in de memorie van toelichting aan de hand van cijfers hoe de voorgenomen wetswijziging de belemmering bij de aanpak van vreemdelingen met zeer zware criminele antecedenten zal wegnemen dan wel verminderen. Motiveer verder waarom de voorgestelde wijziging noodzakelijk is.
  • Motiveer in de memorie van toelichting waarom de effecten voor de vreemdelingen die getroffen worden door de voorgenomen wetswijziging proportioneel worden geacht.
  • De ACVZ beveelt aan om artikel 45b, tweede lid, onder d, Vw 2000 in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie van het Hof.

EU-status van langdurig ingezetene

De adviescommissie spreekt zich in dit advies ook uit over het verkrijgen van de EU-status van langdurig ingezetene. Naar aanleiding van een recente uitspraak van het EU Hof van Justitie, komt zij tot de conclusie dat Nederland onterecht de huidige norm hanteert.

Factsheet Nederlandse openbare-ordebeleid

In haar advies 'Gewogen gevaar' uit 2018 heeft de adviesraad de verschillende normen voor verschillende categorieën vreemdelingen in het Nederlandse openbare-ordebeleid op een rij gezet.

Om overzicht te houden over de ontwikkeling van dit beleid heeft de ACVZ nogmaals de diverse wijzigingen bij elkaar gezet en voorzien van de meest recente uitspraken van het EU-Hof van Justitie. (Zie de download hierboven)

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsadvies?

Neem dan contact op met Christine Otten of Huub Verbaten